Algemeine Lieferbedingungen

Algemeine Lieferbedingungen

ALGEMENE BEPALINGEN.

Artikel 1. Opdrachtgever en Scholtens; leveringen en betalingen.

 1. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht heeft gegeven; onder Scholtens:

  De vennootschap onder firma BOUWMACHINE ONDERDELEN SERVICE V.O.F., gevestigd en kantoorhoudende te (9631 TM) Borgercompagnie aan de Borgercompagnie 184

 2. Alle leveringen worden geacht te zijn geschied ter plaatse waar Scholtens is gevestigd.
 3. Alle betalingen dienen aldaar te geschieden.

Artikel 2. Offertes.

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 3. Indien na een gevraagde offerte de opdracht uitblijft, kun­nen de kosten der calculatie in rekening worden gebracht.
 4. Een opdracht bindt Scholtens eerst nadat hij deze s­chrifte­lijk heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering ervan is begonnen.
 5. Kennelijke vergissingen in de aanbieding van Scholtens ontheffen laatstgenoemde van leveringsplicht en/of schadever­goeding daaruit voortvloeiende.

Artikel 3. Wijzigingen in de opdracht.

 1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtge­ver aangebracht, welke hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtge­ver extra in rekening gebracht. Veranderingen welke daarente­gen vermindering van kosten tengevolge hebben, zullen aanlei­ding geven tot berekening van een lager bedrag dan is over­eengeko­men.
 2. Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Scholtens­ ter kennis worden gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon doorge­geven, dan is het risico voor de tenuitvoer­legging der wijzi­gingen voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Veranderingen, in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen over­eengekomen levertijd door Scholtens - buiten zijn ver­antwoordelijk­heid - wordt overschreden.

Artikel 4. Eigendommen van opdrachtgever.

 1. Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die hem door of vanwege de opdrachtgever zijn toever­trouwd moet Scholtens dezelfde zorg aanwenden die hij dienaan­gaande aan zijn eigen zaken aanwendt.
 2. Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze voor­waarden bepaalde draagt de opdrachtgever het risico voor  bedoelde zaken. Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij zelf voor zijn rekening voor verzekering zorg te dragen.

Artikel 5. Verzending van de goederen en het vervoersrisico.

 1. Tenzij anders overeengekomen zorgt Scholtens voor ver­zen­ding en levering van de goederen.
 2. Het aannemen der goederen door de opdrachtgever, zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de goederen in goede staat zijn afgeleverd. Wan­neer de goederen door of vanwege Scholtens­ zijn geleverd en de op­drachtgever beschadigingen aan het geleverde bemerkt, dan dient hij Scholtens hiervan terstond - in ieder geval binnen 24 uur na de levering - telefonisch op de hoogte te stel­len. Wanneer bovengenoemde termijn is verstreken dan worden door Scholtens geen reclames omtrent beschadigin­gen meer aanvaard.
 3. Oponthoud of vertraging in de bezorging is nimmer voor reke­ning van Scholtens, tenzij door zijn schuld veroorzaakt.
 4. Emballage wordt in rekening gebracht. Wanneer deze emballage onbeschadigd aan Scholtens wordt geretourneerd, wordt de berekende prijs weer gecrediteerd.

Artikel 6. Betaling.

 1. Betaling dient te geschieden zonder aftrek van enige korting en indien niet anders is overeengekomen, binnen acht dagen na factuurdatum.
 2. Scholtens is gerechtigd om voor de levering van de goederen voldoende zekerheid voor betaling te vragen en de afwerking c.q. uitle­vering van de bestelde goederen te sta­ken, indien deze zeker­heid niet door de opdrachtgever kan worden verstrekt.
 3. Wanneer Scholtens goederen voor opdrachtgever dient op te slaan, die hij op afroep moet afleveren, dan behoudt hij zich het recht voor minimaal 30% van de koopsom als vooruit­beta­ling te berekenen. Betaling van deze voorschotnota dient te geschie­den zoals onder punt 1 van dit artikel omschreven.
 4. Indien in een langere kredietgeving dan acht dagen na fac­tuurdatum wordt toegestemd of deze door de opdrachtgever ten onrechte wordt genomen, is de opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd. Deze rente bedraagt voor elke maand (of een gedeelte daarvan) 1,5% over het openstaande bedrag. Deze rente is verschuldigd zonder dat Scholtens hiervan rentenota's hoeft te zenden of de opdrachtgever in gebreke dient te stellen.
 5. Bij levering van de goederen in gedeelten is Scholtens gerechtigd na elke gedane levering de factuur te verzenden die dan door de opdrachtgever binnen acht dagen na factuurda­tum dient te worden betaald.
 6. Beroep op schuldvergelijking is nimmer toegestaan. De op­dracht­gever doet hiervan uitdrukkelijk afstand.
 7. Reclames over het geleverde geven de opdrachtgever nimmer het recht de betaling op te schorten.
 8. De opdrachtgever is enkel en alleen door het verstrijken van de betalingstermijn in gebreke en Scholtens heeft na het verstrijken van de betalingstermijn het recht zijn vordering ter hand te stellen van zijn raadsman. (advocaat, deurwaar­der, incassobu­reau etc)
 9. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelij­ke, met betrekking tot de invordering van het door de op­drachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakte, zijn voor rekening van opdrachtgever; zij worden op minimaal 15% van het factuurbedrag gefixeerd en zullen tenminste € 35,00 bedragen.

Artikel 7. Retentierecht.

Wanneer Scholtens goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd die goederen onder zich te houden tot voldoe­ning van alle kosten die Scholtens heeft besteed ter uitvoe­ring van opdrachten van die opdrachtgever, heeft plaatsgevon­den onverschil­lig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goede­ren van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegza­me zekerheid heeft gesteld. De kosten van opslag etc. zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8. Vertraging door de opdrachtgever.

Indien de voortgang of de levering van het werk door de opdrachtge­ver of door overmacht aan zijn zijde intredende, wordt vertraagd, kan door Scholtens over een deel van de totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte, resp. afgeleverde werk en voor de overigens voor de gehele order reeds gemaakte kosten een nota worden gezonden aan de opdrachtgever, welke nota dan door de opdrachtgever dient te worden betaald zoals omschre­ven in artikel 6.

Artikel 9. Overschrijding leveringstermijn.

De door Scholtens met de opdrachtgever overeengekomen leve­ringstermijn is door de opdrachtgever steeds als bij benadering en nimmer als fatale termijn aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schrifte­lijk wordt overeengekomen.

Artikel 10. Annuleringen.

Wanneer de opdrachtgever een verstrekte order annuleert is hij gehou­den tot betaling aan Scholtens van een schadevergoeding van tenminste 30% van het bedrag van de overeenkomst. Dit percenta­ge wordt door Scholtens verhoogd wanneer hij kan bewijzen dat zijn daadwerkelijk geleden schade groter is dan 30%.

Artikel 11. Afname.

 1. Tenzij anders is overeengekomen is de opdrachtgever verplicht de uitgevoerde order direct na gereedkoming resp. het ter beschikking van de opdrachtgever staan, in ontvangst te nemen.
 2. Moet als gevolg van niet-afname de order na het gereedkomen geheel of gedeeltelijk worden opgeslagen, dan is de opdracht­ge­ver verplicht de opslagkosten zoals Scholtens die dan in rekening brengt, te voldoen.
  Zo zal onder opslag tevens de kosten van verzorging, alles in de ruimste zin van het woord, van de produkten worden ver­staan.
 3. Indien, bij overeengekomen levering in partijen binnen een vooraf bepaalde tijd, het in totaal bestelde niet binnen die tijd is afgenomen, zomede indien, bij overeengekomen levering in partijen zonder dat daarbij een bepaalde tijd is afgespro­ken, het in totaal bestelde niet binnen een jaar na de eerste levering door opdrachtgever is afgenomen, heeft Scholtens­ - te zijner keuze - het recht om òf het restant af te leveren en op de gebruikelijke wijze te factureren, òf de order, voor zover deze nog moet worden uitgevoerd, te annule­ren, onverminderd zijn recht op schadevergoeding als bepaald bij "Annuleringen" in artikel 10.

Artikel 12. Reclames.

 1. Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden, binnen 24 uur na ontvangst der goederen. De opdrachtgever, die het geleverde niet binnen 24 uur behoorlijk op zijn deugdelijk­heid heeft onderzocht, wordt geacht de levering akkoord te hebben bevonden.
 2. De opdrachtgever zal in geen geval enige aanspraak jegens Scholtens kunnen laten gelden nadat de opdrachtgever het geleverde heeft be- en/of verwerkt, resp. heeft doen laten be- of verwerken, dan wel heeft doorverkocht aan derden.
 3. Gebreken bij een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele leverantie.
 4. Scholtens heeft het recht voor ondeugdelijk werk goed werk te leve­ren.
 5. Wanneer de opdrachtgever uiterlijk acht dagen na ontvangst van de factuur geen op- en/of aanmerkingen heeft gemaakt op de berekende prijs, wordt hij geacht die te hebben goedge­keurd.
 6. Klachten welke ontstaan door onzorgvuldige behandeling door de opdrachtgever van de geleverde goederen sluiten elk recht van reclame uit en doen garanties vervallen.
 7. Verkleuringen van materialen welke volgens handelsgebruik algemeen worden toegelaten geven de opdrachtgever nimmer het recht op vervanging en/of schadevergoeding.
 8. Aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

Artikel 13. Afwijkingen.

 1. Materieel
  Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoorde­ling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen.
 2. Andere grondstoffen
  Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan door Scholtens geleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 14. Overmacht.

 1. Storingen in het bedrijf van Scholtens tengevolge van overmacht (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog mobilisa­tie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en/of andere stremmingen in het verkeer, stagnatie, beper­king of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbe­drijven, gebrek aan kolen, brand, stakingen, uitsluitingen, optredens van werkliedenor­ganisaties waardoor produceren onmogelijk wordt, niet-leve­ring van noodzakelijk materialen en halffa­brikaten tengevolge waarvan de normale bedrijfsgang wordt verstoord en waardoor de uitvoering van een order wordt vertraagd dan wel redelij­kerwijs onmogelijk wordt) ontheffen Scholtens van leveringsplicht, zonder dat de opdrachtge­ver uit dien hoofde enige aanspraak op kosten, schaden of interessen kan doen gelden.
 2. In geval van overmacht zal Scholtens daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, zullende de opdrachtge­ver het recht hebben gedurende acht dagen na ontvangst van Scholtens­ van deze mededeling, de verstrekte opdracht te annule­ren, echter onder de verplichting om van Scholtens af te nemen en hem te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de order.

Artikel 15. Prijswijzigingen.

Bij stijging of daling der prijzen van materialen of halffabrika­ten, die voor de uitvoering van een order nodig zijn, verandering van lonen, sociale werkgeverslasten en andere arbeidsvoorwaarden, ernstige wijzigingen der valutaverhoudingen en dergelijke omstan­digheden zich voordoende na aanvaarding ener order, is Scholtens­ gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, resp. te verlagen. Extra bewerkelijke delen en verande­ringen, door de opdrachtgever aangegeven, zullen eveneens grond opleveren voor een dienovereenkomstige prijsverhoging.

Artikel 16. Garanties.

Op alle door Scholtens geleverde goederen verstrekt Scholtens­­ dezelfde garantie die hij dienaangaande zelf verkrijgt van zijn leveranciers.

Artikel 17. Draagwijdte leveringsvoorwaarden.

 1. Door het geven van een order erkent de opdrachtgever deze voorwaarden te kennen en er genoegen mede te nemen, indien deze hem althans tevoren waren medegedeeld of indien er bij de offerte en/of orderbevestiging naar werd verwezen.
 2. Wanneer in een bevestiging van de opdrachtgever bepalingen of voorwaarden voorkomen, welke in strijd met deze leveringsvoorwaarden, kunnen deze afwijkende bepalingen niet worden erkend, tenzij zij door Scholtens schriftelijk zijn erkend.
 3. Bij samentreffen van door de opdrachtgever gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige leveringsvoorwaarden, zullen de laatste prevaleren.

Artikel 18. Eigendomsvoorbehoud.

Alle door Scholtens verkochte en geleverde goederen blijven eigendom van Scholtens tot algehele betaling van deze produk­ten heeft plaatsgevonden. Zulks geldt ook wanneer de geleverde produkten zijn be- en/of verwerkt. Het eigendomsvoorbehoud gaat dan op de produkten die na verwerking zijn ontstaan, over. Wanneer op deze produkten beslag wordt gelegd, heeft de opdrachtgever de verplich­ting de uitvoerende ambtenaar van het Scholtenss eigen­doms­voorbe­houd in kennis te stellen.

Artikel 19. Geschillen.

Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Rechter in het arrondissement van de woonplaats van de opdrachtgever.

Artikel 20. Kredietbeperking.

Alle nota's van Scholtens kunnen worden verhoogd met 2% krediet­beper­king. Deze kredietbeperking mag in mindering worden gebracht wanneer de opdrachtgever de ontvangen nota binnen 8 dagen na ontvangst be­taalt.

Wir sind eine Firma spezialisiert in Verkauf von Drainagemaschinen und Grabenfräsen und dazu gehörende Ersatzteile und Verschleißteile.

Borgercompagnie 184

9631 TM Borgercompagnie